Amassadores-Mescladores amb pala "T" per a un amassat ràpid i homogeni sense buit.

Amassadores-Mescladores amb pala "T" per a un amassat ràpid i homogeni amb buit.

Amassadores-Mescladores amb doble pala "Z" per a un amassat ràpid i homogeni sense buit.